ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ราษฎรตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการของโรงงานคัดแยกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้แล้ว และการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ที่อาจมีการลักลอบฝังขยะหรือวัตถุในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน