ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยดำเนินกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ไม่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน