ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา "ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย: สานเสวนาสร้างชาติโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม" ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานป.ป.ช. ภาค 2 พร้อมกันนี้ พลเอกวิทวัสได้บรรยายบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กว่า 200 คน จาก 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด โดยมีเรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา ต่อมาในช่วงบ่าย พลเอก วิทวัส และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิถีชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มุ่งส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ต่อยอดเป็นเครือข่ายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน