ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ Ombudsman Care พร้อม ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดลพบุรี ณ บริเวณตลาดกกโก ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังมีขึ้น ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และตลาดเทศบาล บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย โดยการนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 3 คัน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจ รวมถึงช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนในจังหวัดลพบุรี