ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน” และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ Ombudsman Care โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินแก่สื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรี คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวนกว่า 300 คนให้ได้รับทราบ โดยมี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงของผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ส่วนในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรี คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนพร้อมทำข่าว กรณี หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการถือครองและออกเอกสารสิทธิ ในที่ดินให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช ๒๔๘๓ ณ ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี อีกด้วย