ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์นำคณะเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรระดับต้น ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ “การจัดการเรียนรู้และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกร ในการนี้ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยการปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 30,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำแควเพื่อเป็นการช่วยสร้างความสมดุลให้กับระบบนนิเวศในแม่น้ำแควอย่างยั่งยืน และบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนในโรงเรียน ร่วมทั้งร่วมศึกษาดูงาน “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชปรัชญา มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์