ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดตราด พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ อันเกิดจากโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านหินดาด ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งที่แหล่งน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอ และมีน้ำเค็มไหลเข้าพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎร ต่อมามีราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงได้คัดค้านการก่อสร้าง เพราะเกรงว่าเมื่อโครงการดังกล่าวสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พื้นที่โดยรอบจะถูกประกาศเป็นพื้นที่ชลประทาน อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและทำให้วิถีชุมชนต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงเป็นเหตุให้มีการระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราว