สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ร่วมประชุมคณะทำงานการปรับปรุงแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการที่ดินของรัฐ ผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และผู้แทนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน