ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้แทนกองทัพภาคที่ 2 และผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา กรณี ปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ที่ราษฎรบางส่วนมีเอกสารหลักฐานสำหรับที่ดิน แต่ถูกกล่าวหาว่าพื้นที่ดังกล่าวทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติทับลาน และ การดำเนินการแก้ไขปัญหาทับซ้อนกันของพื้นที่ดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน