ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้ต้องหา 8 รายในคดีฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 ข้อ 12 จากกรณีการเข้าร่วมกิจกรรม “We walk เดิน...มิตรภาพ” ของเครือข่าย People Go Network เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้พิจารณาและเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 มีข้อความหรือเนื้อหาที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 44 และขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะให้หัวหน้า คสช.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องระงับการบังคับใช้คำสั่งดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการทบทวนยกเลิกคำสั่งนั้นและปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจเสนอเรื่องปัญหาความไม่ชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และมีหน้าที่เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายหรือขั้นตอนการปฏิบัติใดๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จาเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน