สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะ เรื่องแนวทางความร่วมมือด้านเผยแพร่และให้ความรู้ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 51 และมาตรา 213 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อกำหนดแนวทางการ บูรณาการทำงานร่วมกัน อันนำไปสู่การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการทำงานของทั้งสองหน่วยงานแก่ประชาชน