สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) กับนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมี นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย และภายหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือเสร็จสิ้น นางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ ได้เป็นผู้แทนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3/2561 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป