สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักตรวจสอบเรื่อง และสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกให้บริการและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมถึงเผยแพร่บทบาท หน้าที่และอำนาจ และช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินภายใต้โครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ให้กับเยาวชนและประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และตลาดทุ่งเจริญ ได้รับทราบ