สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เนื่องในโอกาสการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 500 คน ได้ร่วมกันแสดงพลังความจงรักภักดี น้อมนำพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริของพระองค์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคมต่อไป และยังได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ได้แก่ การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด มอบอุปกรณ์กีฬา-การศึกษา โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องดนตรีให้กับ 12 โรงเรียน ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ลุ่มน้ำ และได้มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการในพื้นที่ รวมถึงการบำบัดฟื้นฟูแหล่งน้ำโดยใช้สารเร่ง พด. 6 เพื่อลดปัญหามลพิษทางน้ำ ทางดิน ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนได้มีพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิต โดยมีพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาศ เจิมป้ายและประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ ในบริเวณงานยังมีการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้จากองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และการออกหน่วยให้บริการประชาชนต่างๆ กว่า 20 หน่วย เช่น บริการตัดผม บริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาล บริการซ่อม/ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และการส่งเสริมงานอาชีพ เป็นต้น ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) มาออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวร้อยเอ็ดเช่นกัน