สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย : สานเสวนาสร้างชาติโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม” ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ในการนี้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมบรรยายบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กว่า 350 คน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา ต่อมาในช่วงบ่ายนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ท้องถิ่นสร้างชาติ พัฒนางานธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต” โดยมี นายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี เป็น ผู้ดำเนินรายการ