สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเสริมสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง 4 องค์กร โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ประชาชนเข้มแข็ง ภาครัฐโปร่งใส ร่วมพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ในการนี้ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้ร่วมเสวนากับผู้แทน 4 องค์กร ในหัวข้อ “เครือข่ายเข้มแข็ง ภาครัฐโปร่งใส ใครได้ประโยชน์” อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่บทบาท หน้าที่และอำนาจของทั้ง 4 องค์กร อีกด้วย โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้    

1.เป็นการบูรณาการการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง 4 องค์กร ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน   
2.ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง สิทธิ หน้าที่ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อแจ้งเบาะแสให้กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ   
3.การเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ เป็นแนวทางของผู้ตรวจการแผ่นดินอีกทางหนึ่ง ตามหน้าที่บทบาทและอำนาจหลัก ในการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณีที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ที่จะสามารถลดเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการขจัดปัญหาเรื่องร้องเรียนและแก้ไขความทุกข์ร้อนของประชาชน ด้วยแนวทางเชิงป้องกันในการสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการองค์กรเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน