สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับนางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ และคณะ (ผู้ร้องเรียน) เพื่อรับทราบถึงปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ปัญหากรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมศุลกากรปล่อยให้มีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และ ขยะพิษเข้ามายังประเทศไทย รวมทั้งกรณีกรมควบคุมมลพิษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปล่อยให้โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์และ ขยะพิษดำเนินกิจการโดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน