สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าตามโครงการเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต โดยในวันที่ 10 กันยายน 2561 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินให้แก่ผู้แทนจังหวัดลำปาง ผู้แทนจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจังหวัดสงขลา และผู้แทนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 คน ได้รับทราบ และในวันที่ 11 กันยายน 2561 นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้ให้เกียรติกล่าวปิดการประชุมและให้แนวคิดในการเป็นเครือข่ายของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างยั่งยืนต่อไป