สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายไพบูลย์ นิติตะวัน ว่าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย กรณีพนักงานอัยการคดีพิเศษกระทำละเมิดสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ สืบเนื่องจากการที่พนักงานอัยการได้นำการกระทำของตนที่ไปร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ชุมนุมของประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินไปดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลอาญา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน