สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ละเลยให้บริษัทเอกชนประกอบกิจการโรงงานขยะรีไซเคิล โดยการลักลอบนำขยะที่ไม่ได้ผ่านการคัดแยก มาทิ้งในพื้นที่ตำบลลาดหลุมแก้ว อันส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางกลิ่น และเสียง ตลอดจนมลพิษจากขยะที่เจือปนลงสู่แหล่งน้ำที่ประชาชนใช้อุปโภค-บริโภค