สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 103 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน