สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายปฐม ธรรมธรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและแสวงหามาตรการป้องกัน กรณี ทรัพย์สินของผู้โดยสารสูญหายระหว่างการโหลดขนย้ายกระเป๋าเดินทางบรรจุใต้ท้องอากาศยาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน