สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรุงเทพมหานคร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อแก้ไขปัญหากรณีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่ดำเนินการแก้ไขจัดการกับสายสื่อสารต่าง ๆ ที่พาดไม่เป็นระเบียบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนได้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน