สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และคณะ ประชุมหารือเพื่อรับฟังปัญหาข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการท่องเที่ยว และกรมการจัดหางาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน