สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานเขตพญาไท และผู้แทนสำนักงานเขตลาดพร้าว เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี มาตรฐานการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสำนักงานเขตแต่ละแห่งภายในกรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินแตกต่างกัน ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน