สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบล ผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ชาวบ้านตำบลผักตบคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท ไทยโก้เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวอาจก่อให้เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้