สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมมูลนิธิสายใจไทย โดยได้ร่วมตรวจเยี่ยมมอบขวัญกำลังใจ พร้อมบรรยายพิเศษเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน แก่สมาชิกมูลนิธิสายใจไทยในจังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวักำแพงเพชร จำนวน 116 ราย ให้ได้รับทราบและสามารถเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป โดยมี พล.ท.นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานภายในงาน