สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "การสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต" ภายใต้โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมี นางสาวสุจารี เทพอาวุธ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ข่าว TNN 24 เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งในการจัดสัมมนาดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายจากส่วนราชการ และหน่วยงานเครือข่ายกว่า 200 คน ตลอดจนมีนายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี และนางสาวเรไร แย้มสะอาด ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย