สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เนื่องด้วยกระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า โดยให้เอกชนเข้ามาเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า อันส่งผลให้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐลดลงต่ำกว่าร้อยละ 51 ซึ่งขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 56 วรรคสอง