สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกร”
   1.รายงานการจัดการความรู้
          1.1 เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง (Exchange for Change)
         1.2 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โดยการกำหนดสัดส่วนจำนวนเรื่องร้องเรียนให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่สอบสวน
         1.3 เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ ตามหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         1.4 เรื่อง แนวทางการพัฒนางานสอบสวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

   2.การศึกษาดูงาน

         2.1 เรื่อง ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันและการบรรเทาแก้ไขปัญหาสังคม ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ (Space Imperium)
         2.2 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
         2.3 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและบ้านยายดาโฉมสเตย์
         2.4 การจัดการการเรียนรู้และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ
         2.5 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญา ณ มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์