สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทย จำนวนกว่า 30 คน ขอความเป็นธรรม กรณี คัดค้านร่างพระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.... ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข