สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากสมาพันธ์ทนายความแห่งประเทศไทย กรณี ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการปิโตรเลียม และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน จากการกำหนดเงื่อนไงการประมูลปิโตรเลียมแหล่งอ่าวไทย (แหล่งบงกช เอราวัณ) ด้วยเห็นว่าไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์