สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ แอมซูเลียน ริไฟ (Professor Amzulian Rifai) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายดาดัน สุปาร์โจ สุฮาร์มาวิจายา (Mr.Dadan Suparjo Suhamawijaya) ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ด็อกเตอร์ สุกันดา พันดาโพทัน พาซาริบุ (Dr.Suganda Pandapotan Pasaribu) เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะ ในโอกาส การลงนามขยายเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยกับผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและการพัฒนาการให้บริการ ตลอดจนการแก้ไขความเดือดร้อน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยผลจากความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ผ่านมา ได้ส่งผลทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นชอบให้มีการต่ออายุบันทึกความเข้าใจข้างต้น ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา และเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาบังคับใช้จาก 3 ปี เป็น 5 ปี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป