สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดยศาสตราจารย์ แอมซูเลียน ริไฟ (Professor Amzulian Rifai) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าร่วมกับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 พลตำรวจตรี สมสง่า ชรินทร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่และในเขตจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน อันส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ สุขภาพอนามัย และการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงทัศนียภาพและภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่อันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดยมักจะเกิดขึ้นภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี และก่อนการเพาะปลูกครั้งต่อไป ชาวไร่ต้องเผา เพื่อกำจัดวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ เช่น เศษหญ้า ใบไม้ รวมถึงขยะต่าง ๆ รวมถึงการเผาป่าเพื่อล่าสัตว์หรือเก็บของป่า ประกอบกับสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ทำให้อากาศ ในจังหวัดเชียงใหม่เคลื่อนตัวได้น้อย เมื่อเกิดหมอกควันขึ้น จะปกคลุมเป็นบริเวณกว้างและเป็นเวลานาน ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ และได้ติดตามพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอเพื่อจะได้วางแผนบริหารจัดการแก้ไขในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และในการประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการปัญหาดังกล่าว ซึ่งกันและกันระหว่างสองประเทศ ด้วยหวังจะได้พัฒนาแนวทางหรือวิธีปฏิบัติใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป