สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือกับนางดุจดาว เจริญผล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก นางสุภา โชติงาม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมการขนส่งทางบก นางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการแทนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ปล่อยปละละเลยและไม่ดำเนินการลงโทษผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน Grab โดยใช้ชื่อว่า Grab Car เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับความเดือดร้อน