สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 901 นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และนายทิฆัมพร ยะลา เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แทนสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จากทั่วประเทศจำนวน 50 คน กรณี ไม่ได้รับความ เป็นธรรม จากมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 14 ซึ่งมีมติให้โอนหนี้ของผู้กู้ไปให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบแทน เนื่องจากผู้กู้ส่วนใหญ่ยังรับราชการและมีทรัพย์สิน แต่ผู้ค้ำส่วนใหญ่มีรายได้น้อย และยังมีภาระหนี้สินของตนที่ต้องรับผิดชอบ จึงเสมือนซ้ำเติม สร้างความเดือดร้อนให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดความเสียหาย แก่ราชการอย่างร้ายแรง