สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกรมศุลกากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน กรมการค้าต่างประเทศ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และผู้ร้องเรียน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีนายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน กรมศุลกากร ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่รับปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน โดยไม่มีหตุที่จะอ้างตามกฎหมายได้ ทำให้ผู้ร้องเรียนไม่สามารถนำไม้แปรรูปจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้ามาในราชอาณาจักรได้