สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ถึงแนวทางและทิศทางการทำงานร่วมกันในอนาคตในฐานะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตามคำสั่ง คสช. ที่ 19/2561 ที่ให้โอนพนักงาน ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมาเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ เพื่อนำแนวทางที่ได้เสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป