สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมโครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยมุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งภายในงานดังกล่าวมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน" โดย พลเอก วิทวัส และการบรรยายเรื่อง "บทบาทของส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นในการช่วยเหลืองานผู้ตรวจการแผ่นดิน" โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันยังเป็นการบรรยายเรื่อง "วิธีการใช้ App ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน" ให้กับผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวนชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกว่า 250 คนให้ได้รับทราบ
     นอกจากนี้ คณะผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมดูงาน ณ ชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองบ้านป่าปุ๊ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาทิ เสื้อผ้าชุดไทยใหญ่ ตุ๊กตากะเหรี่ยงคอยาว และผลผลิตด้านการเกษตร ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต จนทำให้ชาวบ้านมีรายได้หมุนเวียนกระจายในชุมชนเป็นอย่างดี และสามารถเป็นชุมชนต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ได้ด้วย