สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี การจัดการที่ดินในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินแปลงสวนส้ม อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และกรณี บริษัทเอกชนปิดกั้นหนองน้ำสาธารณะ (หนองก๊อดหอธรรม) และมีการขุดลอกเปลี่ยนแปลงทางน้ำ ทำให้น้ำจากลำเหมืองสาธารณะ (หนองก๊อดหญ้าข้าวนก) ไม่สามารถไหลลงสู่ลำห้วยแม่หลักหมื่นได้
        นอกจากนี้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากราษฎรอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กรณี ปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย