สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี การเคหะแห่งชาติไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเอื้ออาทรบางขุนเทียน 3 ให้กับผู้ร้องเรียนตามสัญญา ส่งผลทำให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อน