สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายภิเศก อาจทวีกุล เลขาธิการพรรคการนำใหม่ประชาชนปฏิวัติสันติ รองประธานสภาประชาชนปฏิวัติสันติแห่งชาติ เป็นผู้แทนพระสมาน ศรีงาม ประธานขบวนการศาสนาเพื่อมนุษย์ชาติและสร้างสันติภาพโลกถาวรฯ พรรคการนำใหม่ประชาชนปฏิวัติสันติ และคณะ ร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย กรณี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 อาจขัดต่อบทบัญญัติ ม.230 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท และดำเนินการจัดให้มีทุนประเดิมให้ครบถ้วน อันเป็นเหตุขัดขวางไม่ให้ประชาชนสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อเข้าร่วมการเลือกตั้ง