สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือร่วมกับนาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตามการกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่บรรจุภายในกระเป๋าผู้โดยสาร หลังโหลดใต้ท้องเครื่องบินแล้วสูญหายบ่อยครั้ง พร้อมกับลงพื้นที่ตรวจสอบระบบสายพานลำเลียงบริเวณพื้นที่การขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร (Sorting Area) เพื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอันจะนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปได้ นอกจากนี้ คณะทั้งหมดยังได้ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีราคาสูง หลังผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้โดยสารอีกด้วย