สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายณัฎชูนาท พิบูลย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ และคณะ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference) ร่วมกับคณะทำงานสหประชาชาติ ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI UN Working Group: UNWG) เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง IOI กับองค์การสหประชาชาติ และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นที่แพร่หลายในระดับสากล โดยการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามบทบาทของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะองค์ประกอบคณะทำงานดังกล่าว