สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ จังหวัดราชุบรี นายพินิจ ตัญติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 พร้อมด้วยคณะ ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณี ปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงหมูในพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นเหตุให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดข้างเคียงได้รับความเสียหายเดือดร้อน ในการนี้ จึงได้มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อำเภอปากท่อ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ปศุสัตว์อำเภอปากท่อ ประมงอำเภอเมืองราชบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน นอกจากนี้ คณะทั้งหมดยังได้ ลงตรวจสอบบ่อบัดน้ำเสียของฟาร์มเลี้ยงหมู (ธวัชชัยฟาร์ม) ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างหิน ซึ่งประสบเหตุคันบ่อบำบัดพังเสียหาย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้น้ำเสียจากบ่อบำบัดไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นทีการเกษตรของชาวบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหาย
     ต่อมาในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายพินิจ ตัญติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 พร้อมด้วยคณะ ได้ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม กรณี มีการร้องเรียนว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ไม่ดำเนินการขุดลอกคลองสาธารณะ ลำกระโดง เป็นเหตุให้ตื้นเขิน และปล่อยมีการก่อสร้างอาคารรุกล้ำคลสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้มีการประชุมหารือและลงตรวจสอบสภาพพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต่อไป