ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ในหัวข้อ "สร้างเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน พัฒนาธรรมาภิบาลรัฐวิสาหกิจไทย" ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจัด โดยมุ่งหวังเพื่อกำหนดแนวทางเชิงป้องกันและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ รักษาผลประโยชน์ ของประชาชน
     ในการนี้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายเรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล” จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินในการสร้างเครือข่ายรัฐวิสาหกิจ” โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และมี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบไปด้วยผู้แทนจากกลุ่มรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศจำนวนกว่า 55 หน่วยงาน 9 สาขา ได้แก่ 1.กลุ่มพลังงาน 2.กลุ่มขนส่ง 3.กลุ่มสื่อสาร 4.กลุ่มสาธารณูปการ 5.กลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 6.กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี 7.กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ 8.กลุ่มเกษตร และ 9.กลุ่มสถาบันการเงิน รวมทั้งสำนักงาคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะกํากับดูแลด้านธรรมาภิบาลรัฐวิสาหกิจ จำนวน 140 คน