ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 37" จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ด้วยมุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งภายในงานดังกล่าวมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน" และวิธีการใช้ Application ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้กับผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 350 คนได้รับทราบ
        และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สำนักสื่อสารองค์กรฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ "หน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560" ซึ่งมีผู้เสวนาประกอบด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 2.กิจกรรมเสวนาโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน" จังหวัดกาฬสินธุ์ ในหัวข้อ "ผู้ตรวจการแผ่นดิน : สื่อมวลชน กลไกเพื่อสิทธิของประชาชน" โดยได้รับเกียรติจากพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมเสวนา และมี นายปัณณพัฒน์ แสงศรีเรือง นักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมยกตัวอย่างเรื่องร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนโดยวงกว้างและกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนด้วยหลักกัลยาณมิตร ให้สื่อมวลชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับทราบ และสามารถเป็นกระบอกเสียงของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปได้
        นอกจากนี้ สำนักสื่อสารองค์กรฯ ยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ อีกด้วย