ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะเกษตรกรกว่า 80 คนได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านต่อนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกการใช้สารเคมีพาราควอตภายใน 1 ปี นับแต่มีคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเห็นว่าคำวินิจฉัยส่งผลให้สารเคมีทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนทางการเกษตรสูงขึ้น และส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน