ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ อาคารหอประชุม ธรรมาภิบาล สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใต้โครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดิน สัญจรพบประชาชนครั้งที่ 37" ให้กับผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 200 คนได้รับทราบ โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายในหัวข้อ "หน้าที่ อำนาจ สิทธิของประชาชน และการเข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน" จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ "ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อประชาชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์" โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และการบรรยายในหัวข้อ "ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้ประสบความสำเร็จ" โดยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และมี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้กล่าวรายงาน และในการนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ให้เกียรติรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่กาฬสินธุ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ และอำนาจ รวมถึงช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อีกด้วย
        และในช่วงเช้าของวันเดียวกันสำนักสื่อสารองค์กรฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใต้โครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 37" แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม และโรงเรียนหนองสอพิทยาคม จำนวนกว่า 200 คน ให้ได้รับทราบ โดยมี นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายสมเกียรติ จอมทรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้
        นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ด้วยการมอบคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จำนวน 10 เครื่อง เพื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยหวังพัฒนาเด็กไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0