ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและพิจารณาเอกสารความพร้อมด้านที่ดินในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยไม่เป็นธรรม